månadsarkiv: oktober 2023

En klar förståelse för ensam vårdnad

Många missförstår innebörden av termen ”ensam vårdnad”. Detta begrepp innebär att den vårdnadshavande föräldern har fullt ansvar för alla beslut som rör barnets uppfostran, utbildning, fritidsaktiviteter och dagliga omvårdnad. Trots detta behåller den andra föräldern fortfarande sin rätt att träffa barnet, och detta kallas juridiskt för umgängesrätt.

I de flesta fall där ensam vårdnad beviljas handlar det om att säkerställa barnets bästa. Vårdnadshavaren måste garantera en trygg miljö för barnet och se till att barnet inte utsätts för någon form av negativ påverkan, såsom mobbning eller kränkningar. Allt detta ligger under vårdnadshavarens ansvar.

Hur ansöker man om ensam vårdnad?

I Sverige är det mest vanligt att föräldrar får gemensam vårdnad vid en skilsmässa. Men i vissa fall kan det vara nödvändigt för en av föräldrarna att ansöka om ensam vårdnad. Det kan bero på flera skäl, såsom att samarbetet mellan föräldrarna har brustit eller att det finns faktorer som missbruk, psykiska problem eller våldsbeteende hos den ena föräldern.

Ansökningsprocessen inleds oftast med en diskussion där ansökningsskälen presenteras. Det är klokt att ha en advokat med sig under denna process. För barnets bästa bör båda föräldrarna, om möjligt, träffas tillsammans med sina respektive advokater. Det övergripande målet är att säkerställa barnets bästa, och beslutet om ensam vårdnad beviljas endast om det bedöms vara den bästa lösningen för barnet.

Umgängesrätt i situationer med ensam vårdnad

Som tidigare nämnts, innebär ensam vårdnad inte att den andra föräldern förlorar sin rätt att träffa barnet. Denna rättighet benämns som umgängesrätt. Det blir allt vanligare att barnets egna önskemål och synpunkter beaktas i dessa frågor. Om barnet uttrycker en stark ovilja att träffa en av sina föräldrar respekteras ofta detta beslut.

I situationer där det finns kommunikationsproblem mellan föräldrarna, eller där ensam vårdnad redan beviljats, kan det vara bra att upprätta ett skriftligt umgängesavtal. Ett sådant avtal specificerar hur umgänget med barnet ska ske. Det kan även godkännas av socialnämnden och har då samma juridiska styrka som en dom från tingsrätten.

Sammanfattningsvis är barnets bästa alltid i centrum, oavsett föräldrarnas personliga relation eller önskemål. När det kommer till vårdnad och umgängesrätt bör alla inblandade sträva efter att göra det som är bäst för barnet.